نه !

 

 

کاری به کار عشق ندارم

 

 

من هیچ چیز و هیچ کس را دیگر

 

 

 

 در این زمانه دوست ندارم

 

 

انگار

 

  

این روزگار چشم ندارد من و تو را

 

 

یک روز خوشحال و بی ملال ببیند

 

 

زیرا هر چیز و هر کس

 

 

 که دوست تر بداری

 

                                  

حتی اگر یک نخ سیگار یا زهر مار باشد

 

 

از تو دریغ میکند

 

 

پس با همه وجودم خود را زدم به مردن

 

 

تا روزگار دیگر کاری به کار من نداشته باشد

 

 

این شعر را هم نا گفته میگذارم  ....

 

 

تا روزگار بویی نبرد که....

 

 

 

                          گفتم که ...

 

 

 

دیگه کاری به کار عشق ندارم !